Zásady ochrany osobných údajov

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.
Spoločnosť AGRIMEX, spol.s r.o. je oprávnená spracúvať moje osobné údaje vyplnené v kontaktnom formulári na účely spracovania mojej požiadavky. Oboznámil (a) som sa s informáciami v sekcii “GDPR – Ochrana osobných údajov”

“GDPR – Ochrana osobných údajov”
AGRIMEX, spol. s r.o.

 1. Účel spracúvania osobných údajov.
  V súvislosti s dodávkou našich služieb a produktov sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje na základe zmluvného vzťahu bez Vášho súhlasu.
  Osobné údaje získané od Vás vyplnením kontaktného formulára sú určené na účely predzmluvných vzťahov (napr. žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o bližšiu špecifikáciu poskytovaných služieb, informácia o produkte) a sme oprávnení spracúvať ich bez Vášho súhlasu.
 2. Okruh dotknutých osôb.
  Fyzické osoby – žiadatelia o informáciu, klienti a zmluvná strana.
 3. Zoznam osobných údajov.
  meno, priezvisko, titul, e-mailový a telefonický kontakt, údaje týkajúce sa predmetu zmluvy.
 4. Právny základ spracúvania osobných údajov.
  §13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Lehoty na vymazanie osobných údajov.
  Osobné údaje budú uschované po dobu 5 rokov.
  Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely predzmluvných vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka a ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.
 6. Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva.
  Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – Právo na opravu osobných údajov – Právo na vymazanie osobných údajov – Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – Právo na prenos svojich osobných údajov – Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.
  Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.
  AGRIMEX, spol. s r.o.prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
  Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť : agrimex@agrimex.sk
  Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme a zašleme Vám vyjadrenie.
  Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.